atn28

 

BAN ĐIỀU HÀNH GĐ.ATN

                                          ỦNG HỘ GIÚP NGỌC LÂM  -   06/03/2013

 

BĐH/Gia đình ATN
DANH SÁCH ANH CHỊ EM ATN ỦNG HỘ NAN NHÂN NHÀ THỜ NGỌC LÂM, THÁI NGUYÊN

STT
HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN GHI CHÚ
01 BĐH/ATN Miền Nam 1.000.000đ
02 Ô.Nguyễn minh Hưng Từ Đức 500.000đ
03 Ô. Nguyễn Văn Huyền Tân Phú 500.000đ
04 Ô.Nguyễn Văn Dị Đất Thánh 500.000đ
05 Ô. Nguyễn Văn Ứng Đất Thánh 500.000đ
06 Ô. Nguyễn Văn Tuệ Hiệp Phú 500.000đ
07 ÔB. Bùi Quang Thẩm Tân Bình 2.000.000đ
08 Dom Cao Thái Hà Tân Bình 100.000đ
09 ÔB.Trần Minh Tân Nam Hòa 1.000.000đ
10 Bà Trần Kim Anh Gò Dầu 1.000.000đ
11 Ô.Thân Văn Phóng HốNai 500.000đ
12 Bà Vũ Ngọc Tín GòVấp 1.000.000đ
13 Ô Dương Văn Phiên Trung Bắc 500.000đ
14 Ô Trần Văn Tuyết Tân Bình 500.000đ
15 Ô.Nguyễn Đức Phúc Thủ Đức 200.000đ
Chuyển cho cha Nam (gửi về giáo Phận đợt I) 10.300.000đ
16 Ô.Nguyễn Văn Ánh Từ Đức 200.000đ
17 Ô.Đỗ Văn Khái Tam Hà 500.000đ
18 Ô.Nguyễn Đăng Nhuận,Từ Đức 100.000đ 
19 Bà Nguyễn Đình Thăng,Tân Phú 1.000.000đ
20 Ô. Nguyễn Minh Lai Tân Bắc 200.000đ
21 ÔB.Phạm Văn Quy Bắc Dũng 500.000đ
22 Ô.Nguyễn Hữu Linh Từ Đức 500.000đ
23 Bà Cố Nguyễn Thị Tuyết (Cao).Từ Đức 1.000.000đ
24 Ô. Thân Văn Lạng Thiết Nham, 350.000đ
25 ÔB Đinh Quang Tòng Q.3 1.000.000đ
Chuyển cho cha Nam (gửi về giáo Phận đợt 2) 5.350.000đ
26 Thân nhân Bà Thăng Tân Phú 500.000đ
27 Việt Kiều Mỹ Tân phú 100USD
28 Bà Phạm Thị Quý Hiệp Phú 600.000đ
29 Quỳnh Như Xóm Mới 200.000đ
Đã nhờ Cha Nam chuyển về đ.3