khoa lanh đạo

 

GIỚI THIỆU
KHÓA “LÃNH ĐẠO THEO PHONG CÁCH NGÔN SỨ I-SAI-A”
 
1. Khóa “Lãnh Đạo theo Phong Cách Ngôn Sứ I-sai-a” là Khóa thứ 5 trong 6 Khóa “Thánh Kinh và Huấn Luyện Lãnh Đạo Muối Đất mở rộng” (Scripture and Leadership Training hay SALT open) được đem vào giảng dậy trong Chương Trình Huấn Luyện Thừa Tác Viện Quản Trị Mục Vụ của Học Viện Mục Vụ Tổng Giáo Phận Thành phố Hồ Chí Minh. Gọi là Khóa Muối Đất mở rộng vì nội dung thì rút từ các Khóa Muối Đất chính quy (original) của Đại Học của Dòng Tên ở Tp Seattle (tiểu bang Washington, Hoa Kỳ) nhưng được thích ứng cho phù hợp với trình độ và quỹ thời gian của các học viên tại Việt Nam.
 
2. Ngôn Sứ I-sai-a là 1 trong 4 Ngôn Sứ lớn của Cựu Ước. Ngài sống vào thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên. Ơn gọi của ngài được diễn ra trong khung cảnh uy nghi của Đền Thờ. Sấm ngôn của ngài được dành cho các vua Ít-ra-en trong thời kỳ đất nước Giu-đa bị đe dọa bởi các thế lực hùng mạnh xung quanh là Ai-cập và Át-sua. Sấm ngôn của ngài còn được dành cho dân chúng để kêu gọi họ thực thi công lý và giữ vững niềm hy vọng vào Lời Hứa của Thiên Chúa về Đấng Cứu Thế: Người sẽ sinh ta từ gốc Giê-sê tức từ dòng dõi vua Đa-vít; Danh hiệu của Người là Vị Tư Vấn Tuyệt Vời, là Thiên Chúa Hùng Mạnh, là Cha Muôn Đời, là Hoàng Tử Hòa Bình. Nhưng Người sẽ mang thân phận và dung mạo của Người Tôi Trung đau khổ, để cứu độ nhân loại.
 
3. Khóa “Lãnh Đạo theo Phong Cách Ngôn Sứ I-sai-a” sẽ giúp các học viên hiểu sâu và yêu mến ơn gọi và sứ mạng của Ngôn Sứ I-sai-a cũng như giúp họ thấy rõ giá trị các sấm ngôn của ngài. Nhất là Khóa học này sẽ giúp các học viên hiểu sâu và yêu mến Chúa Cứu Thế một cách xác tín và sống gắn kết hơn với Người. Khóa còn giúp các học viên một phương cách sống bình an và hy vọng giữa những cảnh áp bức và bất công xã hội.
 
Người hướng dẫn Khóa
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
 
Ghi chú:
Khóa “Lãnh Đạo theo Phong Cách Ngôn Sứ I-sai-a” sẽ được giảng dậy vào sáng thứ 7 từ 8g15 đến 9g30, từ 8/9/2012 đến 29/12/2012.
Ghi danh tại Phòng Học Vụ Trung Tâm/Học Viện Mục Vụ trong giờ hành chánh.