thaydo

THẦY ĐỒ

Thầy Đồ là người tài bộ

Quảy cầm thư sang giáo thọ Phủ Vĩnh-tường

Trước nha môn thiết-lập học-đường

Dạy dăm đứa chi, hồ, giả, dã

Gặp nhân lúc thầy đồ nhàn-hạ

Ra hồ sen ngắm ả hái hoa

Ả hớ-hênh ả để đồ ra

Đồ nọ thấy ngâm ngay tức khắc:

“Xuân tiền lạn mạn hoa sinh sắc

Thủy diện đa ba bạng thổ thần”(1)

Đồ ngâm rồi, đồ đứng tần-ngần

Đồ nọ tưởng đồ kia thêm thắc-mắc

Đêm năm canh đồ nằm khôn nhắp

Những mơ-màng đồ nọ tưởng đồ kia

Đồ ơi, gặp gỡ làm chi?

________

(1) Trên mặt nước cái trai thè lưỡi ra.