tt1

 

         Khổ vui


 

 

Nào thử bàn chơi chuyện khổ vui,
Đời mà không khổ biết sao vui?
Vui mình làm khổ là vui khổ,
Khổ để người vui ấy khổ vui.


 

Hiện tại chưa vui đừng nói khổ,
Nỗi niềm có khổ vẫn cười vui.
Hãy chung vui khổ cùng thiên hạ,
Năm tháng quen dần cảnh khổ vui.

 

                                        Châu Minh