tt2

Người cao tuổi

Đời người thấm thoát có là bao,
Sống chết, ốm đau tránh được sao?
Vượt khó xông pha thời tuổi trẻ,
Nêu gương mẫu mực lúc niên cao.

 

Dưỡng sinh, thể dục thêm bền sức,
Vui cảnh điền viên thỏa ước ao.
Kinh nghiệm cuộc đời truyền đạt lại,
Góp phần công sức đẩy phong trào.

              Châu Minh